วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ยอห์น 15:5 “สนิทอยู่ในเรา”

เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง
คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา
คนนั้นจะเกิดผลมาก @เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

Q1 คำว่า “คนที่ติดสนิทอยู่กับเรา” “เราติดสนิทอยู่กับเขา” และ “เกิดผลมาก” เกี่ยวข้องกับ “การมีชีวิตคริสเตียนที่เติบโต” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้า เพื่อคุณจะมีชีวิตที่เกิดผล


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 36-38 มัทธิว 23:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *