วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ฟีลิปปี 4:13 “เผชิญได้ทุกอย่าง”

ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่าง โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีสถานการณ์/เหตุการณ์/ปัญหา ใดบ้าง ที่คุณควรจะนำมาปรึกษา และร้องทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า? ถึงเวลาหรือยังที่จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาหาพระองค์
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะ “เป็นจริง” ในชีวิตของคุณทุกๆ วันอย่างไร? (ดู อิสยาห์ 52:12 ประกอบ)
หมายเหตุ: อิสยาห์ 52:12 เพราะว่าพวกท่านไม่ต้องออกไปอย่างรีบเร่ง และท่านทั้งหลายจะไม่ต้องหลบหนี เพราะพระยาห์เวห์จะเสด็จนำหน้าพวกท่าน และพระเจ้าของอิสราเอลจะทรงระวังหลังท่านทั้งหลาย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 39-40 มัทธิว 23:23-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *