วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 6:16 “จงเดินในทางนั้น”

พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น
ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของเจ้าได้ความสงบ
แต่เขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในทางนั้น’

Q1 “แต่เขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในนั้น’ (ทางดี)” อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเราไม่เลือกที่จะเดินใน “ทางดี” แต่กลับเลือกที่จะเดินใน “ทางที่ไม่ดี”? (ดู โรม 7:18-20 ประกอบ)
Q2 วันนี้การดำเนินชีวิตของคุณส่วนใหญ่ เดินอยู่ใน “ทางดี” (ทางของพระเจ้า) หรือเดินอยู่ใน “ทางที่ไม่ดี” (ทางของโลกนี้)? อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าที่คุณจะตัดสินใจเลือกเดินในทางดีเสมอ
หมายเหตุ: โรม 7:18-2018 ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้า คือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลย 19 คือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำ ก็ไม่ได้ทำ แต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำ ก็ยังทำอยู่ 20 ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งไม่ปรารถนาจะทำ ก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทำ แต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทำ


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 1-3 มัทธิว 24:1-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *