วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:22 “ประพฤติตาม”

แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ
ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง

Q1 ยากอบเรียก “คนที่ฟังคำสอนของพระเจ้า แต่ไม่ทำตาม” เป็นคนแบบไหน? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ลูกา 6:46 ที่ว่า “ทำไมพวกท่านเรียกเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ แต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้น?” เตือนสติและหนุนใจคุณในการที่จะเชื่อฟัง และประพฤติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 4-5 มัทธิว 24:36-51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *