วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ สุภาษิต 18:13 “ได้ยิน (ฟัง)”

ถ้าคนตอบก่อนจะได้ยิน (ฟัง) ก็เป็นความโง่และความขายหน้าแก่เขา

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง “การฟัง” กับ “การได้ยิน” อย่างไร? (ดูคำหลัง @ และ หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 คุณเป็น “ผู้ฟังที่ดี” ที่ดีแค่ไหน? โดยเฉพาะ “การฟังเสียงของพระเจ้า” ในแต่ละวันของการดำเนินชีวิตหมายเหตุ: “การฟัง” หมายถึง “ตั้งใจสดับ คอยรับเสียงด้วยหู เข้าใจถึงสิ่งที่ได้ยิน” ส่วน “การได้ยิน” หมายถึง “รับรู้เสียงด้วยหูว่า มีเสียงอะไรเกิดขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจ”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 6-7  มัทธิว 25:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *