วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:4-8ก “ความรัก”

ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง
ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริง
ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ
มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ  ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ

Q1 “ความรัก” ที่คุณมีต่อคนที่คุณรัก (พ่อ/แม่/พี่/น้อง/ลูก/ญาติ/เพื่อน/คนรัก) “เหมือน” หรือ “แตกต่าง” จากความรักที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถ “มีความรัก” แบบที่พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงได้? คุณจะจัดการกับอุปสรรคนั้นอย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 4:20 ประกอบ)
หมายเหตุ:1 ยอห์น 4:20 ถ้าใครกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” แต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน เขาเป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 15-16 มัทธิว 27:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *