วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ อพยพ 24:12 “ขึ้นมาหาเรา”

พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงขึ้นมาหาเราบนภูเขา แล้วคอยอยู่ที่นั่น
เราจะให้แผ่นศิลาที่มีธรรมบัญญัติและคำบัญชา ซึ่งเราจารึกไว้เพื่อสอนพวกเขา”

Q1 คำว่า “ขึ้นมาหาเรา” “คอยอยู่ที่นั่น” “เราจะให้” “ธรรมบัญญัติ” และ “จารึกไว้เพื่อสอน” ช่วยให้คุณเห็นภาพของ “การใช้เวลากับพระเจ้า” ของโมเสสอย่างไร?
Q2 คุณจะมี “เวลาส่วนตัวที่มีคุณภาพ” กับพระเจ้าเหมือนที่โมเสสมีในแต่ละวันได้อย่างไร? (ดู วิวรณ์ 3:20 ประกอบ) หมายเหตุ: วิวรณ์ 3:20 นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 17-18 มัทธิว 27:27-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *