วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 29:11 “แผนงาน”

พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า
เป็นแผนงาน1.เพื่อสวัสดิภาพ 2.ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า
3.เพื่อจะให้อนาคตและ4.ความหวังแก่เจ้า

Q1 “แผนงานของพระเจ้า” ที่มีต่อชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อ เป็นแผนงานแบบไหน?
Q2 คำว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า” ช่วยให้คุณมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรคที่ยัง “ไม่มีคำตอบ” ได้อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 19-20 มัทธิว 27:57-66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *