วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ สดุดี 139:14 “อัศจรรย์”

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ อย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม
บรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี

Q1 คำว่า “น่าครั่นคร้าม” มีความหมายเท่ากับคำว่า “อัศจรรย์” หรือ “พิเศษไม่เหมือนใคร” คุณคิดว่า พระเจ้าทรงสร้างคุณอย่าง “อัศจรรย์” “พิเศษไม่เหมือนใคร” อย่างไร?
Q2 ถ้าคุณคิดและรู้สึกว่า “ตนเองนั้นด้อยค่า” หรือ “สู้คนอื่นไม่ได้” พระเจ้ากำลังบอกอะไรกับคุณผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้? (ดู ปฐมกาล 1:27, 31 ประกอบ)
หมายเหตุ: ปฐมกาล 1:27, 3127 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 31 พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 21-22 มัทธิว 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *