วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2 ทิโมธี 4:7 “มีเป้าหมาย”

1.ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง 2.ข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วน
3.ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว

Q1 ผู้เปาโลดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยมี “เป้าหมาย” อย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต คุณจะพูดได้ไหมว่า “ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว” ถ้าคุณตอบว่า “พูดได้” อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ถ้าคุณตอบว่า “ยังพูดไม่ได้” อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะรักษาความเชื่อไว้ได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เลวีนิติ 23-24  มาระโก 1:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *