คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024

หัวข้อ: “ลาซารัส”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 11:1-57
ผู้เทศนา: อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *