วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ โคโลสี 3:23 “ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด”

ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด  ก็จงทำ1.ด้วยความเต็มใจ
2.เหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 3.ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์

Q1 เปาโลได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” ในการลงมือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค/ปัญหา” ที่ทำให้คุณไม่สามารถทำตาม และมีทัศนคติตามคำแนะนำของพระคัมภีร์ตอนนี้ได้? อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้าเพื่อคุณจะสามารถกระทำทุกสิ่งตามน้ำพระทัยของพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 1-3  มาระโก 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *