วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 3:20 “ยืนอยู่ที่ประตู”

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
@เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและ@จะรับประทานอาหารร่วมกับเขา
และ@เขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา”

Q1 ภาพของ “พระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตู” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 มี “ประตูชีวิต” ด้านใดในชีวิตของคุณที่ยังไม่ยอมเปิดออกให้กับพระเยซู ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะให้พระองค์เข้ามาใน “ประตูชีวิต” บานนั้น และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ?  (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 4-6 มาระโก 4:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *