วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ สดุดี 4:6 “สิ่งดีๆ”

หลายคนกล่าวว่า “เราอยากเห็นสิ่งดีๆ บ้าง ข้าแต่พระยาห์เวห์
ขอเงยพระพักตร์ที่สว่างของพระองค์ มาเหนือพวกข้าพระองค์”

Q1 คำว่า “เงยพระพักตร์” “ที่สว่าง” และ “เหนือพวกข้าพระองค์” เกี่ยวข้องกับ “การเห็นสิ่งดีๆ” เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สิ่งดีๆ” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? ลองเขียนออกมาสัก 2 ข้อ อธิษฐานขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆ เหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 7-8 มาระโก 4:21-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *