วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ มาระโก 8:34 “สาวกของพระเยซูคริสต์”

พระองค์จึงทรงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้ามา  แล้วตรัสกับพวกเขาว่า
“ถ้าใครต้องการจะตามเรามา ให้คนนั้น1.ปฏิเสธตนเอง
2.รับกางเขนของตนแบกและ3.ตามเรามา

Q1 คนที่ต้องการจะติดตามเป็น “สาวกของพระเยซูคริสต์” จะต้องทำสิ่งใดบ้าง?
Q2 อะไรคือ “สิ่งที่คุณต้องปฏิเสธตนเอง” และ “กางเขน” ที่คุณต้องแบกเพื่อแสดงให้ทุกคนรู้ว่า “คุณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์” และถวายเกียรติแด่พระเจ้า?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 9-10 มาระโก 5:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *