วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 4:7 “ชนะบาปนั้นให้ได้”

ถ้าเจ้าทำดี เจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ?
ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู
อยากตะครุบเจ้า เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้น

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ พระเจ้ากำลังเตือนคุณเกี่ยวกับ “บาป” ที่คุณกระทำอยู่ตอนนี้ในเรื่องใด? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง
Q2 การที่พระเจ้าพูดว่า “เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้” พระองค์มีความเชื่อมั่นในตัวของคุณที่จะจัดการกับบาปที่มีในชีวิตอย่างไร? (ดู โรม 6:12-13 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 6:12-1312 เพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น 13 อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 11-12  มาระโก 5:21-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *