วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:2-3 “การทดลอง”

พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ
ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง เพราะพวกท่านรู้ว่า
@การทดสอบความเชื่อของท่านนั้น @ทำให้เกิดความทรหดอดทน

Q1 ทำไมยากอบจึง “หนุนใจ” ผู้ที่เชื่อให้เผชิญหน้ากับ “การทดลองใจต่างๆ” (ความทุกข์ยากลำบาก) ที่มีในชีวิต โดยให้ถือว่าเป็น “เรื่องน่ายินดียิ่ง”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ช่วงนี้มี “การทดลองใจ” อะไรบ้างที่เข้ามาในชีวิตของคุณ และคุณตอบสนองต่อการทดลองเหล่านั้นอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 10:13 ประกอบ)
หมายเหตุ:  1 โครินธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 15-16  มาระโก 6:30-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *