วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ฮีบรู 12:10  “ตีสอน”

เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย
ตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขา แต่พระองค์ทรงตีสอน1.เพื่อประโยชน์ของเรา
2.เพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์

Q1 พระเจ้าทรงมี “เป้าหมาย” ในการ “การตีสอน” ผู้ที่เชื่อและติดตามพระองค์อย่างไร?
Q2 ถ้าพระเจ้ากำลัง “ตีสอน” คุณในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่ พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณให้ตอบสนองต่อการตีสอนของพระองค์อย่างไร? (ดู ฮีบรู 12:11 ประกอบ)
หมายเหตุ:  ฮีบรู 12:11 การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้น แต่น่าเศร้าใจ แต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม แก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 17-19  มาระโก 6:45-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *