วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม เยเรมีย์ 9:23-24 “โอ้อวด”

“พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า @อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญาของตน
@อย่าให้ชายฉกรรจ์อวดความเข้มแข็งของตน @อย่าให้คนมั่งมีอวดความมั่งคั่ง
ของตน แต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้ คือ@การที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่า

เราคือพระยาห์เวห์ @ผู้สำแดงความรักมั่นคง @ความยุติธรรม และ@ความชอบธรรมในโลก
เพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

Q1 อะไรคือสิ่งที่เรา “ไม่ควรโอ้อวด” และสิ่งที่ “ควรโอ้อวด”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะ “โอ้อวด” ในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ “ไม่ควรจะโอ้อวด” อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 28-30  มาระโก 8:22-9:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *