คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024講道2024年3月3日(主日)

หัวข้อ: “โนอาห์ผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน”
題目:
“在耶和華眼前蒙恩的挪亞”
ข้อพระคัมภีร์: ปฐมกาล 6:8-22
聖經經文:創世記 6:8-22
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
講員:陳文明傳道
ผู้แปล: คุณอัญชลี
翻譯:何奇美姊妹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *