วันอังคารที่ 5 มีนาคม ปฐมกาล 28:15-16 “การทรงสถิต”

“นี่แน่ะ เราอยู่กับเจ้า และจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไป
และจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้ เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า
จนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดไว้กับเจ้า” ยาโคบตื่นขึ้นจากหลับก็พูดว่า
“พระยาห์เวห์ทรงอยู่ ณ ที่นี้แน่ทีเดียว แต่ข้าเองไม่รู้”

Q1 คำว่า “เราอยู่กับเจ้า” “ทุกหนแห่งที่เจ้าไป” “นำเจ้ากลับมา” “ไม่ทอดทิ้งเจ้า” และ “จนกว่าเราจะได้ทำในสิ่งซึ่งเราพูดไว้กับเจ้า” แสดงให้เห็นถึง “การทรงสถิต” ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คำพูดของยาโคบที่ว่า “พระยาห์เวห์ทรงอยู่ ณ ที่นี้แน่ทีเดียว แต่ข้าเองไม่รู้” หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตท่ามกลางปัญหา หรือความลำบากที่มีอยู่อย่างไร? (ดู มัทธิว 28:20ข ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 28:20ข “….นี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 34-36  มาระโก 9:30-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *