วันพุธที่ 6 มีนาคม ฟีลิปปี 2:14 “บ่น&ทุ่มเถียง”

จงทำทุกสิ่ง โดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน

Q1 ทำไมเราจึงควรทำทุกอย่าง โดยหลีกเลี่ยง “การบ่น” และ “การทุ่มเถียงกัน”? (ดูความหมายของ “การบ่น” และ “การเถียง” ประกอบ)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตและกระทำสิ่งต่างๆ โดย “ไม่บ่น” หรือ “ไม่ทุ่มเถียง” ได้อย่างไร? (ดู ยากอบ 5:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: “บ่น” หมายถึง “การว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ พูดพร่ำบ่อยๆ”
“เถียง” หมายถึง พูดขัด พูดแย้ง โดยการกระทำทั้ง 2 ประการ ไม่ได้มุ่งเน้นการแก้ไข หรือการทำให้ปัญหาหมดไปยากอบ 5:9 พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษา นี่แน่ะ องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้ว


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 1-2  มาระโก 10:1-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *