วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม ยอห์น 10:14 “ผู้เลี้ยงที่ดี”

“เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรา@รู้จักแกะของเราและ@แกะของเราก็รู้จักเรา”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยาย “ลักษณะของผู้เลี้ยงที่ดี” ไว้อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ทบทวนดูว่า พระเจ้าทรงเป็น “ผู้เลี้ยงที่ดี” ในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีงามเหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 5-7 มาระโก 11:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *