วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม โคโลสี 3:17 “ทำทุกสิ่ง”

และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ
1.จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า
2.และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ให้ “หลักการ” ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างน้อย 2 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ มี “คำพูด” หรือ “กระทำ” ใดบ้างที่คุณต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณจะสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 14-16 มาระโก 12:28-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *