วันพุธที่ 13 มีนาคม ลูกา 9:23 “สาวก”

พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่า

“ถ้าใครต้องการจะมาติดตามเรา 1.ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง
2.รับกางเขนของตนlแบกทุกวันและ3.ตามเรามา

Q1 พระเยซูทรงบอกถึง “หลักการ” ใน “การเป็นสาวก” ของพระองค์อย่างน้อย 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 อะไรคือ “สิ่งที่คุณต้องปฎิเสธ” และ “กางเขนที่ต้องแบก” เพื่อคุณจะ “ติดตาม” และเป็น “สาวกที่แท้จริง” ของพระเยซู? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 20-22 มาระโก 13:24-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *