วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม สดุดี 139:1-2 “สัพพัญญู”

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์
และทรงรู้จักข้าพระองค์  เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น
พระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล

Q1 คำว่า “ทรงตรวจสอบ” “ทรงรู้จัก” “ทรงทราบ” และ “ทรงเข้าใจความคิด” ช่วยให้เรารู้จัก “ความสัพพัญญู”* ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 ถ้าพระเจ้า “ทรงตรวจสอบ” ชีวิตของคุณวันนี้ พระองค์จะให้คะแนนชีวิตของคุณเท่าไร ระหว่าง 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 และพระองค์อยากให้คุณปรับปรุงตนเองในเรื่องใดบ้าง?
หมายเหตุ: สัพพัญญู* หมายถึง “การรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา สถานที่ บุคคล สิ่งของ”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 23-25 มาระโก 14:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *