วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม สดุดี 5:3 “ทรงสดับ”

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ยามเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์
ยามเช้าข้าพระองค์เตรียมคำอธิษฐานแด่พระองค์ และเฝ้าคอยอยู่

Q1 คำว่า “ยามเช้า” “ทรงสดับเสียง” และ “เฝ้าคอยอยู่” แสดงให้เห็น “ความเชื่อ” ของผู้เขียนสดุดีที่มีต่อ “การทรงพระชนม์อยู่” ของพระเจ้าอย่างไร? (ดู ฮีบรู 11:6 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ และอธิษฐานขอพระเจ้า “ทรงตรัส” และ “สำแดงน้ำพระทัย” ของพระองค์กับคุณในเช้าวันนี้
หมายเหตุ: ฮีบรู 11:6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27 มาระโก 14:27-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *