วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม สุภาษิต 12:18 “คำพูดพล่อยๆ”

คำพูดพล่อยๆ เหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้

Q1 คุณเคยมี “ประสบการณ์” ในการถูกทำร้าย ทำให้บาดเจ็บ (ใจ) ด้วย “คำพูดพล่อยๆ” อย่างไร?
Q2 คุณจะเป็น “ลิ้นของของปราชญ์ที่นำการรักษา” (หนุนใจ) สำหรับคนอื่นๆ ที่ได้รับบาดเจ็บเพราะ “คำพูดพล่อยๆ” อย่างไร? (ดู ฮีบรู 3:13 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฮีบรู 3:13 แต่จงหนุนใจกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกกันว่า “วันนี้” เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไป เพราะการล่อลวงของบาป


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 32-34 มาระโก 15:21-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *