วันอังคารที่ 19 มีนาคม มัทธิว 26:13 “ประกาศ”

เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า “สิ่งที่หญิงคนนี้ทำ@จะถูกกล่าวขวัญถึง
ทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐนี้ @เพื่อเป็นการระลึกถึงนาง”

Q1 “สิ่งที่หญิงนี้ได้กระทำ*” มีผลต่อ “การประกาศข่าวประเสริฐ” อย่างไร?
Q2 คุณจะ “กระทำสิ่งใด” เพื่อทำให้ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ถูกประกาศออกไป? (ดู มัทธิว 28:19-20 ประกอบ)
หมายเหตุ:  การกระทำ* มัทธิว 26: 7,12 7 มีหญิงคนหนึ่งถือขวดน้ำมันหอมราคาแพงมากมาหาพระองค์ แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์ขณะพระองค์ประทับและเสวยอาหาร 12 การที่หญิงนี้เทน้ำมันหอมบนกายเราก็เพื่อเตรียมการฝังศพของเรามัทธิว 28:19-2019 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา  จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยชูวา 1-3  มาระโก 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *