วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7 “สอนถ้อยคำเหล่านั้น”

และจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน
และท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน
และจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้าน
เดินอยู่ตามทาง นอนลงหรือลุกขึ้น

Q1 คำว่า “ถ้อยคำเหล่านี้ที่…บัญชา” “จงสอน” “เมื่อนั่ง” “เดิน” “นอนลงหรือลุกขึ้น” บอกให้เห็นถึง “ความสำคัญ” ของ “การสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าในครอบครัว” อย่างไร?
Q2 คุณจะทำให้เกิดการสอน การเรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในครอบครัวของคุณอย่างไร? (ดู 2 ทิโมธี 3:16-17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 ทิโมธี 3:16-1716 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยชูวา 10-12 ลูกา 1:39-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *