วันอังคารที่ 26 มีนาคม สุภาษิต 11:14 “ผลลัพธ์ที่ดี”

เมื่อไม่มีการชี้แนะ 1.ประชาชนก็ล้มลง
แต่โดยมีที่ปรึกษามาก 2.ก็มีความปลอดภัย

Q1 “การชี้แนะ” และ “มีที่ปรึกษามาก” ส่งผลให้มี “ผลลัพธ์ที่ดี” อย่างไร?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ ผู้นำของคริสตจักร: ผู้รับใช้ มัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย–จีน หัวหน้าแผนกต่างๆ ครูรวีฯ และ ผู้นำกลุ่มเซล เพื่อเราจะมีผลลัพธ์ที่ดี และเดินไปสู่เป้าหมาย “ใฝ่พระคำ ทำตามน้ำพระทัย ก้าวไปด้วยกัน”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยชูวา 22-24 ลูกา 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *