วันพุธที่ 27 มีนาคม ยอห์น 14:1-2 “มีที่อยู่มากมาย”

@อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า
@จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรา@มีที่อยู่มากมาย
@ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะ@เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ “ความมั่นใจ” เกี่ยวกับ “ชีวิตหลังความตาย” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง@)Q2 ความจริงที่ว่า “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย” หนุนใจคุณให้ “บอกข่าวดี” ในเรื่องนี้กับคนอื่นๆ ที่ไม่รู้จักพระเยซูอย่างไร?(ดู โคโลสี 4:5-6 ประกอบ)
หมายเหตุ: โคโลสี 4:5-65 จงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญา โดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ 6 จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไร


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ผู้วินิจฉัย 1-3 ลูกา 4:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *