วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม โคโลสี 2:6-7 “ชีวิตที่เติบโต”

เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว
1.ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย 2.จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์
3.จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้ว
4.และจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “หลักการ” ของการมี “ชีวิตที่เติบโต” กับพระเจ้าอย่างน้อย 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ลองคิดถึง “ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” ของคุณสัก 2 ด้าน ที่คุณอยากจะเติบโตกับพระเจ้า อธิษฐานขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงที่จะมีมาจากพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ผู้วินิจฉัย 4-6 ลูกา 4:31-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *