วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม “ศุกร์ประเสริฐ” ยอห์น 19:30 “สำเร็จแล้ว”

เมื่อพระเยซูทรงรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้ว
พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” และก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์

Q1 คำพูดที่ว่า “สำเร็จแล้ว” ช่วยให้คุณเข้าใจคำพูดของพระเยซูที่ว่า “เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก” (มาระโก 10:45) อย่างไร? Q2 วันนี้เป็นวันศุกร์ประเสริฐใช้เวลานี้ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “ความรอด” ที่คุณได้รับผ่านการสิ้นพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ผู้วินิจฉัย 7-8 ลูกา 5:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *