วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม “วันอีสเตอร์” ลูกา 24:46-47  “เป็นขึ้นมา”

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า
พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม
และ@จะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์
@เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาป โดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม

Q1 อะไรคือ “เป้าหมายหลัก” ในการ “เป็นขึ้นมาจากตาย” ของพระเยซูคริสต์?
Q2 คุณมีส่วนทำให้ “ความจริง” เรื่องพระเยซูคริสต์ “เป็นขึ้นมาจากตาย” ถูกประกาศออกไปอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ผู้วินิจฉัย 11-12 ลูกา 6:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *