คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024講道2024年3月31日(主日)

หัวข้อ: “พระคริสต์ทรงชนะแล้ว”
題目:
“基督已經得勝了!”
ข้อพระคัมภีร์: มัทธิว 28:1-20
聖經經文:馬太福音 28:1-20
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
講員:何澤平牧師
ผู้แปล: คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
翻譯:蕭明華姊妹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *