วันพุธที่ 3 เมษายน อพยพ 14:13-14 “ทรงรบแทนท่าน”

โมเสสกล่าวกับประชากรว่า “อย่ากลัวเลย จงยืนนิ่งอยู่
คอยดูความรอดจากพระยาห์เวห์ ซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้
เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้ พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไป

พระยาห์เวห์จะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย พวกท่านจงสงบอยู่เถิด”

Q1 ลองจินตนาการว่า ถ้าคุณเป็นประชากรชาวอิสราเอล และกำลังถูกกองทัพอียิปต์ที่มีอาวุธครบมือไล่ตาม “คุณจะคิดและมีความรู้สึก” อย่างไร? และเมื่อได้ยินสิ่งที่โมเสสพูด “คุณจะคิดและมีความรู้สึก” อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ อีกครั้ง 2-3 รอบ ถ้าตอนนี้คุณกำลังมี “กองทัพสงคราม” (ปัญหา / อุปสรรค / ความหวาดกลัว / ความล้มเหลว / ความทุกข์ ฯลฯ) ไล่ตามหลังคุณอยู่ คุณจะให้พระเจ้ามีส่วนใน “การรบแทนคุณ” อย่างไร? (ดู อิสยาห์ 41:10 ประกอบ)
หมายเหตุ: อิสยาห์ 41:10 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ผู้วินิจฉัย 19-21 ลูกา 7:36-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *