วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน สดุดี 77:11 “ระลึกถึง”

ข้าพเจ้าจะระลึกถึง พระราชกิจทั้งหลายของพระยาห์เวห์ใช่แล้ว
ข้าพระองค์จะระลึกถึง บรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึง “พระราชกิจของพระเจ้า” หรือ “การอัศจรรย์ของพระเจ้า” ที่ทรงกระทำในชีวิตของคุณ และเขียนออกมาสัก 2 ข้อ
Q2 อะไรคือ ประโยชน์ของการที่คุณได้นั่งลง และคิดถึง “พระราชกิจของพระเจ้า” หรือ “การอัศจรรย์ของพระเจ้า” ที่ทรงกระทำในชีวิตของคุณ? (ดู บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-22 ประกอบ)
หมายเหตุ : บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-2221 ข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ เพราะ ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความหวัง 22 ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: นางรูธ 1-4 ลูกา 8:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *