วันเสาร์ที่ 6 เมษายน ยากอบ 1:12 “การทดลองใจ”

คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็@เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว
@เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์

Q1 คนที่สามารถ “สู้ทน” ต่อ “การทดลองใจ” (ไม่กระทำตามใจตัวเอง โดยเฉพาะในเรื่องความผิดบาป) จะได้รับ “ผลลัพธ์” 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “การทดลองใจ” ในเรื่องใดอยู่ พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการต่อสู้กับการทดลองใจเหล่านั้นอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 10:13 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 4-6  ลูกา 9:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *