วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 1 เปโตร 1:16 “จงบริสุทธิ์”

เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า “พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเองบริสุทธิ์”

Q1 ทำไมคริสเตียนจะต้องมี “ชีวิตที่บริสุทธิ์”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู เลวีนิติ 11:44-45 ประกอบ)
Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่บริสุทธิ์” เพื่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู 1 เธสะโลนิกา 5:23-24 ประกอบ)
หมายเหตุ: เลวีนิติ 11:44-45 44 เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า จงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพื่อเจ้าจะบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทำตัวให้เป็นมลทินด้วยบรรดาสัตว์เล็กที่เคลื่อนไปเป็นฝูงๆ บนแผ่นดิน 45 เพราะเราคือยาห์เวห์ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”1 เธสะโลนิกา 5:23-2423 ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา 24 พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์ และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 7-9 ลูกา 9:18-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *