คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2024講道2024年4月7日(主日)

หัวข้อ: “กษัตริย์โยสิยาห์”
題目:
“約西亞王”
ข้อพระคัมภีร์: 2 พงศ์กษัตริย์ 22-23
聖經經文:列王紀下 22-23
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
講員:陳文明傳道
ผู้แปล: อ.เหอจื้อผิง
翻譯:何澤平牧師

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *