วันพุธที่ 10 เมษายน อิสยาห์ 29:13 “ให้เกียรติ”

และองค์เจ้านายตรัสว่า “เพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้@ด้วยปากของเขา
@และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา @แต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา
เขานมัสการเรา@เหมือนเป็นระเบียบของมนุษย์ที่จำกันมา

Q1 พระเจ้าทรง “ตำหนิ” ชนชาติอิสราเอลเกี่ยวกับ “การให้เกียรติพระเจ้า” อย่างไร?  (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะ “ให้เกียรติพระเจ้า” เมื่อไป “นมัสการพระเจ้า” ที่คริสตจักรอย่างไร? (ดู ยอห์น 4:23 ประกอบ) หมายเหตุ: ยอห์น 4:23 แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 15-16  ลูกา 10:25-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *