วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน สดุดี 27:4 “ทูลขอสิ่งหนึ่ง”

ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาห์เวห์ ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหา
คือ@ที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ @ตลอดวันคืนแห่งชีวิต
ของข้าพเจ้า @เพื่อจะดูความงามของพระยาห์เวห์

และ@เพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

Q1 คำพูดที่ว่า “ทูลขอสิ่งหนึ่ง” และ “จะเสาะแสวงหา” สะท้อนให้เห็นถึง “ความปรารถนา” อย่างน้อย 4 ประการ ของผู้เขียนสดุดีในการมี “ความสัมพันธ์ส่วนตัว” กับพระเจ้าคืออะไรบ้าง?
Q2 “คำทูลขอ” และ “ความปรารถนา” ของผู้เขียนสดุดี จะเป็นจริงใน “ความสัมพันธ์” ระหว่างคุณกับพระเจ้าอย่างไร? (ดู ลูกา 10:39, 42 ประกอบ)
หมายเหตุ: ลูกา 10:39, 4239 มารธามีน้องสาวชื่อมารีย์ และมารีย์ก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคำของพระองค์ 42 สิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียว และมารีย์ก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 17-18 ลูกา 11:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *