วันศุกร์ที่ 19 เมษายน ลูกา 10:41-42 “เลือก…”

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่า “มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวาย
และร้อนใจหลายอย่างเหลือเกิน สิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียว

และมารีย์ก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้”

Q1 คำว่า “กระวนกระวาย” “หลายสิ่ง” “สิ่งที่ต้องการ” “สิ่งเดียว” และ “เลือก” ช่วยให้เราเห็นถึง หลักการใน “การตัดสินใจเลือก” สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร?
Q2 มารีย์เลือก “ส่วนดี” คือ “การนั่งคุยและใช้เวลากับพระเยซู” สิ่งที่มารีย์ “เลือก” จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?  (ดู วิวรณ์ 3:20 ประกอบ)
หมายเหตุ: วิวรณ์ 3:20 นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 6-8  ลูกา 15:1-10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *