วันจันทร์ที่ 22 เมษายน มัทธิว 5:16 “ส่องสว่าง”

ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง
 เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ
พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

Q1 คำว่า “ส่องสว่าง” และ “ความดีที่ท่านทำ” เกี่ยวข้องกับ “การสรรเสริญพระเจ้า” อย่างไร? 
Q2 “เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู ลูกา 5:26 ประกอบ)
หมายเหตุ : ลูกา 5:26 ทุกคนก็อัศจรรย์ใจและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ต่างเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่า “วันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อ”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 14-15 ลูกา 17:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *