วันอังคารที่ 23 เมษายน โรม 3:23 “ทุกคนทำบาป”

“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

Q1 คำว่า “ทุกคน” และ “ทำบาป” ได้สอนถึง “ความจริงของมนุษย์กับความผิดบาป” อย่างไร? (ดู ปฐมกาล 6:5 ประกอบ)
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณได้ “ทำผิดบาป” อะไรบ้าง ใช้เวลานี้สารภาพบาป ขอการยกโทษ และการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้า (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: ปฐมกาล 6:5 พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลา1 ยอห์น 1:9  ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 16-18  ลูกา 17:20-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *