วันพุธที่ 24 เมษายน กาลาเทีย 6:4 “อวดได้”

แต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเอง
แล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่น

Q1 คำว่า “จงสำรวจ” “การกระทำของตนเอง” และ “อวดได้ในตัวเอง” มีผลช่วยให้ลดความรู้สึกว่า “ตนเองด้อยค่า” เมื่อต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่นอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 12:24-26 ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “สิ่งดี” (สิ่งที่อวดได้) ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของคุณ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า และเรียนรู้ที่พึงพอใจกับ “สิ่งดีที่คุณมี” โดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 12:24-2624 เพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีก แต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกาย โดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อย 25 เพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะต่างๆ มีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกัน 26 ถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์ อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 19-20 ลูกา 18:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *