วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน มัทธิว 16:26 “ได้สิ่งของหมดทั้งโลก”

เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน?
หรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา?

Q1 คำพูดที่ว่า “ถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิต*ของตน?” กำลังเตือนสติคุณใน “การรักษาชีวิต*” ที่ได้รับจากพระเจ้าอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สิ่งของหมดทั้งโลก” ในชีวิตของคุณที่อาจจะทำให้คุณต้อง “เสียชีวิต*” ฝ่ายจิตวิญญาณ? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะติดตามพระเยซู และไม่หันหลังกลับ (ดู มัทธิว 13:45-46 ประกอบ)
หมายเหตุ: ชีวิต* ตรงนี้หมายถึง ชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับจากพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์มัทธิว 13:45-4645 “อีกประการหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดี 46 และเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามาก ก็ไปขายทุกสิ่งซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 3-5 ลูกา 20:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *