คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2024

หัวข้อ: “ซ่อมแซมกำแพง”
ข้อพระคัมภีร์: เนหะมีย์ 3:1-32
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *