วันจันทร์ที่ 29 เมษายน ยอห์น 10:9-10 “เราเป็นประตู”

เราเป็นประตู ถ้าใครเข้าไปทางเรา 1.คนนั้นจะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็
2.จะพบอาหาร ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย

เรามาเพื่อพวกเขา3.จะได้ชีวิต และ4.จะได้อย่างครบบริบูรณ์

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงบอกว่า “เราเป็นประตู” และผู้ที่เข้าไปทางพระองค์ (ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด) จะได้รับสิ่งใด?
Q2 “ผลลัพธ์” ทั้ง 4 ประการเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 6-7 ลูกา 20:27-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *